Pradosham.com © All Rights Reserved
MAHALAYA PAKSHAM - 2013  
Mahalayapaksha Mantra Sankalpam beginning 20.09.2013 FRIDAY PRATHAMAI till 04.10.2013 FRIDAY - PRATHAMAI [15 DAYS]
(Begin for yajur vedam only - Abasthambha soothram - smarthas........)

Achamanam...Achuthaya Namah, Govindaya Namah, Kesava.......Daamodara.........then.............suklAm baratharam ............Om bhU: + bhUrbhuvasvarom, mamopAththa, samastha + prEEthyarththam, apavithra : pavithrovA sarvAvasthAm kathobivA, ysmareth puNdareekAksham, sapAhya, abhyanthara: suchi: mAnasam vAchikam, pApam, karmnA, samupArjitham, sree rAma, smaraNenaiva, vyapohathi nasamsaya: srI rAma rAma rAma thithirvishNu: thathAvAra: nakshathram, vishNurevacha yogashcha karaNanchaiva sarvam vishNumayam, jakath, shrI govintha govintha, govintha adhyashree bhagavatha: mahA purushasya vishNorAkgyA pravarththamAnasya, adhyabhrummaNa: dhvitheeya parArththe shvetha, varAhakalpe, vaivasvatha, manvantharey, ashtAvimshathi, thame, kalyuge, prathamepAthe jambhUdhweepe, bhArathavarshey, bharathakaNtemero: dakshiNe pArshvey sahAbthey, asminvarththamANe, vyApahArike, prabhavAthi, shashtyam, samvathsarANAm, madhye.......then recite following mantra on each particular day.
 20.09.2013 - 
  FRIDAY -
  (Kanya)-Purattasi
  (Daily Mahalaya-   
  paksha Tharpanam)
Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, Prathamayaam punyathithow, Brugu  vaasara yukthAyAm,  uthraproshtapathA nakshathra yukthAyAm, Kanta Yoga, KouLavakarana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm PrathamyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye. 
21.09.2013 - 
  SATURDAY -
  (Kanya)
  (Daily Mahalaya-   
  paksha Tharpanam)
Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, DwitheeyAyAm punyathithow, Sthira vaasara yukthAyAm,  Revathi nakshathra yukthAyAm, Dhuruva Yoga, Karaji karana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm DwitheeyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye. 
  22.09.2013 - 
  SUNDAY -
  (Kanya)
  (Daily
  (Daily Mahalaya-
  paksha Tharpanam)
Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, ThrutheeyAyAm punyathithow, BhAnu  vaasara yukthAyAm,  Ashvathi nakshathra yukthAyAm, VyAkAtha Yoga, bhadra karana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm ThrutheeyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye. 
23.09.2013 -   
  MONDAY -
  (Kanya)
  (Daily Mahalaya-
  paksha Tharpanam)

  (MahA Bharani)

Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, ChathurthyAm puNyathithow, Indhu  vaasara yukthAyAm,  Apabharani nakshathra yukthAyAm, Harshana Yoga, BAlava karana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm ChathurthyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye.
24.09.2013 -  
  TUESDAY -
  (Kanya)
  (Daily Mahalaya-
  paksha Tharpanam)
Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, PanchamyAm punyathithow, Bowma  vaasara yukthAyAm,  KruthikA nakshathra yukthAyAm, Vajra Yoga, Thaithila karana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm PanchamyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye.
25.09.2013 -  
  WEDNESDAY -
  (Kanya)
  (Daily Mahalaya-
  paksha Tharpanam)
Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, SashtyAm punyathithow, Sowmya  vaasara yukthAyAm,  Rohini nakshathra yukthAyAm, Siddhi Yoga, Karaji karana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm SashtyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye. 
26.09.2013
  THURSDAY -
  (Kanya)
  (Daily Mahalaya-
  paksha Tharpanam)
Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, SapthamyAm punyathithow, Guru  vaasara yukthAyAm,  Mrugasheersho nakshathra yukthAyAm, Vyathi Paatha Yoga, Badra karana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm SapthamyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye. 
27.09.2013
  FRIDAY - 
  (Kanya)
  (Daily Mahalaya-
  paksha Tharpanam)
Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, AshtamyAm puNyahithow, Brugu  vaasara yukthAyAm,  AardhrA nakshathra yukthAyAm, VareeyAn Yoga, BaaLava karana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AshtamyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye.
28.09.2013
  SATURDAY -
  (Kanya) 
  (Daily Mahalaya-
  paksha Tharpanam)
Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, NavamyAm punyathithow, Sthira  vaasara yukthAyAm,  AardhrA upari Punarvasoo nakshathra yukthAyAm, Parika Yoga, Thaithila karana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm NavamyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye.
29.09.201-
  SUNDAY -
  (Kanya)
  (Daily Mahalaya-
  paksha Tharpanam)
Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, DashamyAm punyathithow, BAnu  vaasara yukthAyAm,  Punarvasoo upari Pushya nakshathra yukthAyAm, Shiva Yoga, Vaniji karana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm DashamyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye.
30.09.2013 -
  MONDAY -  
  (Kanya) 
  (Daily Mahalaya-
  paksha Tharpanam)
Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, EkAdasyAm puNyathithow, Indhu  vaasara yukthAyAm,  pushya upari AasleshA nakshathra yukthAyAm, Siddha Yoga, Bhava karana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm EkAdasyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye.
 01.10.2013 
  TUESDAY -
  (Kanya)
  (Daily Mahalaya-
  paksha Tharpanam)
Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, DwAdashyAm punyathithow, Bowma  vaasara yukthAyAm,  AasleshA nakshathra yukthAyAm, Saadhya Yoga, KouLavakarana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm DwAdashyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye.
02.10.2013
  WEDNESDAY -  
  (Kanya) 
  (Daily Mahalaya-
  paksha Tharpanam)

  (PRADOSHAM)
Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, TriodashyAm punyathithow, Sowmya  vaasara yukthAyAm,  MakhA nakshathra yukthAyAm, Shuba Yoga, Vaniji karana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm TriodasyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye. 
03.10.2013
  THURSDAY -
  (Kanya)
  (Daily Mahalaya-
  paksha Tharpanam)
Vijaya nama samvathsarey Dhakshinayane, varsha Rudhow, Kanya maase, krishna pakshe, ChathurdashyAm punyathithow, Guru vaasara yukthAyAm,  Poorvaphalguni nakshathra yukthAyAm, Shubra Yoga, Vaniji karana, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm ChathurdashyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......(gothrANaam), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (uncle lineage)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthu prapithAmahAnAm - thathath gothrAnAm thathath sharmaNaam vasu vasu swaroopaanaam pithruvya mAthulAthi vargathvaya avasishtANAm kAruNya pithroonAm upaya vamsa pithroonAm akshayya thrupthyarhtham kAnyAkathe savithari AshAdyAthi panchamApara pakshaprayuktha MahALAya puNyakAle pakshamALayeshu madhye adhyadhina prayuktha maHALayapaksha shrAddham thila tharpana roopene adhya karishye.
04.10.2013
  FRIDAY -
  (Kanya)
  (Daily Mahalaya-
  paksha Tharpanam)

AS YOU HAVE TO PERFORM ONLY ONE THARPANAM, PLEASE REFER TO AMAVASYA THARPANAM FOR SANKALPAM....Please click here for AmavasyA Tharpanam 2013-14