Pradosham.com © All Rights Reserved

நாயன்மார் நால்வர் துதி :

பூமியர் கோன் வெப்ப ஒழித்த புகலியர் கோன் கழல் போற்றி 
ஆழிமிசைக் கல் மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடி போற்றி  
வாழி திரு நாவலூர் வன் தொண்டர் பதம் போற்றீ 
ஊழிமலி திருவாதவூரர் திருத்தாள் போற்றி போற்றி. பெரியபுராணம் - சேக்கிழார்

Naayanmar Navalar prayers hymns Poozhiyar kone veppu ozhitha pugaliar kone kazhal portri Aazhimisai kal mithappil annaindha piraan adi portri Vazhi thiru   
navaloor vanthondar patham portri Oozhimali Thiru vathavoorar thiruthaall portri portri periyapuranam - chekkizhar Meaning I adore the feet of king of Pugali  
(Sirkazhi) Sambandar who cured the fever of the King of Puzhi. (Pandia King Nindra Cheer Nedumaran). I adore the feet of Lord who reached sea-shoe by 
using the stone as a float (Thirunavukkarasar - Appar). I adore the feet of Vanthondar of Thirunavalur (Sundarar). I adore the feet of Manickavasagar of  
Thiruvathavur.

GANAPATHY DHYANAM

We invoke the blessings of Lord Vinayagar and offer our prayers at His Lotus Feet, please give us Victory, pure mind, healthy body. 

SHIVAPURANAM - (THIRUVASAGAM) POEMS SUNG BY SRI MANICKAASAGAR  - BY SRI MANICKAVASAGASWAMIGAL
ARCHIVE
Detailed meaning of Thiruvasagam (Shivapuranam), analytical presentation of meanings both in Tamil and English
SHIVAPURANAM - click here to read the current version
SHIVAPURANAM - POEMS SUNG BY MANICKAVACHAGAR

1. நமச்சிவாய வாழ்க - நாதன் தாள் வாழ்க 
1. Namashivaya Vazhga, naathan thaal vaazhga

Meaning : Manickavachagar - the great saint who composed Shivapuram dedicate his prayers to the beloved Lord here by invoking panchakshara mantram - a powerful mantra to used to control breathing techniques. Those who are adept in pranayama knows inhaling and exhaling tips, this process purifies blood cells, brain and soothes disturbed minds. Murmuring OM while inhaling air, hold the breath by saying NAMA and slowly exhaling by saying SHIVAYA. Here Manickavachaga Swamigal invokes the Lord's Darshan and hails His Glories by submitting His body at His Feet.

2. இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க 
2. imaip pozhuthum en nenjil neengathan thaal vaazhga.

Meaning: Hail the feet of Him who not for a fraction of second my eyelids take to close and open, stops my heart, but I cannot forget Him. How is it possible to stop thinking of Him while my heart beats and pulse always chant the Om Namahshivaya panchakshiri mantram. Our body is made of five sheaths (kosams). Annamaya Kosam - Physical body Pranamaya Kosam - Life Manomaya Kosam - Mind Vignamaya kosam - Knowledge Anandamaya Kosam - Athma (Soul) The soul and body are two different elements while body decays after prana departs from body, the soul is still alive and gets merged with Him and we reach the samadhi or mukhti stage. Until it reaches that stage, let my prayers be with His feet.

3. கோகழி ஆண்ட குருமணி தன் தாள் வாழ்க 
3. Kogazhi aanda gurumani than thaal vazga

Meaning : Hail the feet of Guru, the pearl, gem stone that rules the place of Thiruperunthurai. Gurumani - Guru Desika Sigamani Kogazhi - Thiruperunthurai (Brief Story of Manickavachagar: According to legend, Manickavachagar was born at Thiruvathavoor near Madurai in a Brahmin (Amattiya) family. He completed learning religious works and the agamas of the Shaivite order very early in life. Impressed by his intellect, the Pandya king Arimartta Pandiyan employed him as his prime minister. Although he was a loyal aide to the king and a "brilliant courtier" enjoying all the luxuries attached to his honoured position, his mind was always immersed in sacred writings on the Shaivite faith. His soul was filled with an infinite pity for the sufferings of the people who, he felt, passed through the cycle of births and deaths only to suffer remediless woes. His soul longed for Shiva and "he yearned to meet a guru who (so does Shiva reveal Himself) would teach him the... way of release". So, it was not surprising that even when he was sent by the king to purchase horses for the kingdom, his mind continued its search for the Guru. He did meet the guru (Lord Shiva), as the legends go, on the way. Manickavachagar spent all the king's money in building marvelous temple in Thiruperunthurai. Learning of this, the king ordered his arrest. According to the legends, when the king ordered punishment to be meted out to Manickavachagar, Lord Shiva intervened on behalf of His devotee and performed miracles. Ultimately, Lord Shiva ordained that Manickavachagar should visit temples, sing songs and spread Shiva Siddhanda, the legends opine. Manickavachagar's poems, according to Pope who first translated into English, "have touched for generations the hearts of the vast majority of the Tamil-speaking people". He held that Manickavachagar succeeded to a great extent in reviving Shaivism, "which seems to have been then almost extinct". He also attributed to his time the beginning of the construction of "that vast multitude of Shiva shrines that constitute a peculiar feature of the Tamil country"] Hinduism signifies the importance of four orders - Matha, Pitha, Guru, Deivam (Mother, Fahter, Teacher and God) - here Manickavachagar seeks GOD's blessings through Guru. THIRUMANTHIRAM says this emphatically: One has to clear the confusion by seeing Guru, hearing sweet words of Guru, reciting Guru's name, get submerged in his thoughts. Great saints have underlined the importance of Guru and advised us to seek his blessings. Here Manickavachagar drives home the same point and hails the glories of Lord Shiva who has conquered him as both Guru and God.

4. ஆகமம் ஆகி நின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க. 
4. Aagamam Aagi ninRu annippan thaal vaazhga

Meaning : Hail the Feet of Him, the one who becomes, abides and draws near to Him as the Aagamas. He attracts, protects and blesses with salvation to those who pray to Him. Lord Shiva at Thirukazhungkundram is called as Vedagireeshwarar.

தமிழ்ப் பொருள்: Meaning in Tamil
ஆகமவிதிகளுக்குட்பட்டவனும், ஆகமமாய் நிற்பவனுமாகிய சிவபெருமானின் பாதத்தை தொழுவோமாக. அவன் தாழ்பணிவார்களை அவன் காத்து, அரவனைத்து ஆசீர்வதிக்கிறான். திருக்கழுங்குன்றத்தில் அருளுறைபுரியும் சிவனின் பெயர் "வேதகிரீஸ்வரர்" ஆகும்.

5. ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க 
5. EKAN ANEKAN IRAIVANADI VAAZHKA

Meaning : Hail the Feet of Lord Shiva, the one and many. Lord Shiva is one, the fundamental element but He stays in the heart of all creatures, He dwells everywhere as "one", He is omnipresent and omni-potent. Like a Father is called Officer in Office, Father to Son, Wife to Husband, He is called in many names and forms. "Ekam Sath - viprA Bhahuda vadanti" - (He is one - but called in different names).

தமிழ்ப் பொருள் : Meaning in Tamil
இறைவன் ஒருவனே, அவன் பல வடிவங்களில் உள்ளான். அவன் எல்லா ஜீவனிடத்தும் உறைந்துள்ளான், ஒரு தந்தையை எவ்வாறு நாம் பல்வேறு பெயர்க்காரணங்கள் கொண்டு அழைக்கிறோமோ - மகனுக்கு தந்தையாகவும், மனைவிக்கு கணவனாகவும், அலுவலில் முதலாளியாகவும் அழைத்தாலும், அவர் ஒருவரே - அதேபோன்று, கடவுளான சிவபெருமானார் பலவாறு பரிமளிக்கிறார். "அணுவிற்கு அணுவாய் அப்பாலுக்கு அப்பாலாய் கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி" (விநாயகர் அகவல்) 6. வேகம் கெடுத்து ஆண்ட வேந்தன் அடி வெல்க

6. VEGAM KEDUTHANDA VENDAN ADI VELGA
6. வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடி வெல்க!

Meaning : Victory to the feet of my King, Lord Shiva, who mitigated my soul's unrest. People say that mind is a monkey. It dances to the whims and fancy tunes of panchainthriyas, the main five parts of the body i.e. body, mouth, eyes, nose and ears. The five senses emanated from these are contact, taste, seeing, smelling and hearing respectively gain strength in leading mind to bad mannerism. Even at the death bed Maya rules the mind like attachment to properties, food, craving for longer life etc. Even the great saint Vishwamithra was impulsive and easily overpowered by emotion like anger, sympathy and love. The greed we crave for is arrested by the beloved Lord, He kills the speed with which we indulge in worldly pleasures and rules us.

தமிழ்ப் பொருள் : Meaning in Tamil 
என் ஆன்மாவின் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, ஆசைகளை ஒழித்து, என்னை ஆட்கொண்டு அருளிய எம்பெருமானாரின் கால்களுக்க வணக்கங்கள். மனம் ஒரு குரங்கு, அது தன் போன போக்கில் போய் ஐம்புலங்களையும் அடக்காமல் நம்மை பாதாளத்தில் தள்ளிவிடுகிறது. உடம்பு, வாய், கண்கள், காது, மூக்கு இவை மூலம் நாம் உலக இன்பங்களை அனுபவிக்கவே மனம் விரும்புகிறது. இறப்பிலும் விடாத பற்று மாயை மூலம் ஆட்கொள்கிறது. விஸ்வாமித்திரர் கூட இது போன்று மாயையில் சிக்கி இருக்கிறார் என்று படித்துள்ளோம். இவற்றை அறுத்து நமக்கு நல்வழி காட்டும் அவனை துதிப்போம். 7. பிறப்பு அறுக்கும் பிஞ்ஞகன் தன் பெய் கழல்கள் வெல்க

7. PIRAPU ARUKKUM PINJAGAN THAN PAEI KAZHALGAL VELGA
7. பிறப்பு அறுக்கும் பிஞ்ஞகந்தன் பேய்கழல்கல் வெல்க!

Meaning :

Soul never perishes, it is immortal. The good and bad deeds reflect on our life, the soul enters different bodies based on our karmic effect. Newton's third law underlines the importance of action and reaction. Birth is like a big ocean. God's help is sought to swim across this ocean. When He helps to sever the worldly attachments - birth stops and then soul reaches the abode of GOD - this is called 'nirvikalpa samadhi'. To reach such an elevated level requires renunciation of egoism and selfishness, which are in-born with everybody. As Sri Ramana Maharshi says - the "I" should be killed. Sri Manickavachagar states humbly submits his Namaskarams to His feet, appreciates His glories since He is severing the birth and preventing us from re-birth.

தமிழ்ப் பொருள் - Meaning in Tamil
'ஆன்மா' என்றுமே மறைவதில்லை, இறப்பதும் இல்லை. எப்படி துணி நைந்து போனால் அதை மாற்றிக்கொள்கிறோமோ, அதே போல் 'ஆன்மாவும்' ஒரு உடம்பிலிருந்து இன்னொரு உடம்பிற்கு மாறிவிடுகிறது. இவையாவும் நம் நற்கர்மங்களைப் பொருத்தும் தீய கர்மங்களைப் பொறுத்துமே அமைகிறது. சம்ஸாரம் என்ற கடலை நீந்துவதற்கு 'அவனின்' துணையின்றி முடியாது. 'நான்' என்ற மமதையையைக் களையும் போது, 'சமாதி' நிலையைய் கடவுள் அளிக்கிறான். 'நான்' என்ற மமதையைய் வென்றவன் எல்லாவற்றையும் வென்றவனாகிறான் என்கிறான் ஸ்ரீ பகவான் ரமண மஹரிஷி. இங்கே மாணிக்கவாசகப் பெருந்தகை கூறுவது இதுதான்: "பிறப்பை அறுக்கும் அந்த வேந்தனின் பொற்பாதங்களுக்கு நம் வணக்கங்கள் என்கிறார்". திணை விதித்தவன் திணை அறுப்பான் வினை விதித்தவன் வினை அறுப்பான் - - - பழமொழி பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர், நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார் .... - - - திருக்குறள்

8. புறத்தார்க்கு சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க 
8. PURATHTHAARKKU SEYON THAN POONGAZHALKAL VELGA..

Meaning : "Victory to the flower-feet of Him who is saying far away from non-worshipers". Puratharku = Those who stay away without worshipping Him. Seyone = staying far away. He is staying far away from the non-worshippers but anxiously awaiting for the moment when they change their attitude of negligence. When the child takes one step towards the mother, the mother runs anxiously towards it to carry with love. Why do you fear when I am near. When you take one step towards me, I will take several steps towards you - God thunders.

தமிழ்ப் பொருள் - Meaning in Tamil 
இறை அன்பு இல்லாதவர்களிடமிருந்து அவன் மிகத்தொலைவில் நிற்கின்றான். அப்படிப்பட்டவனின் கழல் அணிந்த கால்கள் வெல்வதாக. தாயினும் சாலப் பரிவுடையவனின் அன்பு நம்பிக்கை உள்ளவருக்கும், இல்லாதவருக்கும் ஒருங்கே அவன் பகிர்ந்தளிக்கிறான். அவனிடம் பேதம் கிடையாது. எல்லோரையும் கரையேற்றமும் அவனின் பாதக்கழல்கள் வெல்லட்டும். 9. கரம் குவிவார் உள் மகிழும் கோன் கழல்கள் வெல்க

9. KARAM KUVIVAR ULL MAGAZHUM KONE KAZHALGAL VELGA!
9. கரம் குவிவார் உள் மகிழும் கோன் கழல்கள் வெல்க!

Meaning "Victory to the beautiful anklets (Feet) of the Lord, the king rejoicing amidst those who fold their hands adoring and worshipping Him. He severs the ties we have developed in this life at once and destroys the births. When we worship Him, our hands should be folded in reverence and held above the head, with both the fingers of the hands touching the corresponding fingers, while for elders, the hands should be kept at the level of face and for others to the level of heart. The significance is that the naughty five senses in our body is in full control of the mind, which is inside heart, is in full concentration towards HIM.

தமிழ்ப் பொருள் - Meaning in Tamil 
இறைவனின் அழகான கால்களில் அனிந்திருக்கும் தண்டைக்கு வெற்றி உரித்தாகுக. அவனின் பரிபூரண அருளின் பொழிவால், கை கூப்பி வணங்கி நிற்கும் அடியார்களினின் பணிவால் அவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறான். அதற்குமாறாக், மனிதர்களின் பந்த பாசத்தையும், மறு பிறவியையும் மழு கொண்டு அறுக்கிறான். கடவுளைத்தொழும்போது, இரு கரங்களையும் கூப்பி, தலைக்கு மேல் வைத்து, ஒவ்வொரு விரலும் மற்ற கைகளின் விரல்களை தொடும்படி வைத்து வணங்கவேண்டும். அதேபோல், வயதில் பெரியவர்களை முகத்திற்கு நேராகவும், வயதில் சிறியோர்களை, இதயத்திற்கு நேராகவும் வைத்து தொழவேண்டும். இப்படி தொழுவதின் நோக்கம், நம்மிடம் விளையாட்டுக் காட்டும் ஐந்து புலண்களையும் கட்டுக்கோப்பில் வைத்திருக்கவேண்டும் என்பதே. .